De IJsselacademie is in Overijssel dé specialist in onderzoek naar de geschiedenis van het dorp of de stad en streek waar we wonen. Met de uitkomsten kunnen we verbanden leggen tussen het persoonlijke en het gemeenschappelijke, tussen het alledaagse en grotere ontwikkelingen. Het project 'Canon van Overijssel' is daarvan een sprekend voorbeeld. Gedeelde ervaringen en een collectief geheugen dat kritisch en met zorg wordt onderhouden, geven houvast en maken ons herkenbaar voor de buitenwereld. Daarmee kunnen we de veranderingen die de tijd met zich meebrengt makkelijker aan.

De IJsselacademie verbindt niet alleen het ‘kleine’ en ‘grote’ geschiedverhaal met elkaar. Het historisch onderzoek legt ook het noodzakelijke verband tussen archeologie en de zorg voor archieven, monumenten en cultuurlandschap. De Academie geeft daarmee praktisch uitvoering aan een samenhangend erfgoedbeleid in onze provincie. Door hierin samen te werken met de historische verenigingen, als de kenners van de lokale geschiedenis bij uitstek, versterken we het erfgoedveld in Overijssel als geheel.

Moderne Devotie

De Moderne Devotie, die in de IJsselstreek zijn bakermat had en internationale uitstraling kreeg, is niet opgenomen in de nationale cultuurhistorische canon. Misschien houdt de omissie verband met het matige imago waarmee deze laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging binnen de Room-katholieke geloof nog altijd kampt?

Van Oerbos tot Hooiland. Hooiwinning in de IJsseldelta

‘Goed Kampereilander hooi rook als vers brood’, glimlacht voormalig hooihandelaar Jan Bruins als hij vertelt over de vroegere hooibouw op het Kampereiland. De zachte geur van het pas geoogste hooiland voert hem in gedachten terug naar vervlogen tijden. HooiDelta.nl, Rijksuniversiteit Groningen, Coster Pers en de Stichting IJsselacademie slaan de handen ineen om het verhaal van de IJsseldelta als hooischuur van Nederland vast te leggen. De resultaten zullen o.a. worden gepresenteerd in het (digitale) Nederlands Hooiberg Museum in Hasselt.

Overijsselse Koloniën van Weldadigheid

De ‘Koloniën van Weldadigheid’ zijn in het najaar van 2016 door de Nederlandse ministerraad (mede namens België) voorgedragen bij het UNESCO Werelderfgoedcomité in Parijs voor opname op de werelderfgoedlijst. Hoewel het overgrote deel van de koloniën was gelegen in de provincie Drenthe, waren er in Overijssel ook twee: de Ommerschans (gemeenten Ommen en Hardenberg) en de kolonie Willemsoord (gemeente Steenwijkerland).

Patriotten en democratie

Het onderwerp van democratische vernieuwing staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. De centrale vraag is of de moderne burger zich in het huidige politieke bestel nog voldoende gerepresenteerd voelt. De patriotten hadden duidelijke ideeën over de rechten en plichten van burgers en welke invloed de burgerij zou moeten hebben.

MijnStadMijnDorp

MijnStadMijnDorp is een samenwerking van diverse Overijsselse historische verenigingen en cultuurhistorische instellingen. Zij plaatsen hun collecties, verhalen en projectresultaten op dit Overijsselse digitale platform. De IJsselacademie participeert in MijnStadMijnDorp door het contentbeheer te verzorgen en heeft zitting in de redactie van het MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel.

Verhalend landschap

Meer dan ooit is het besef doorgedrongen dat een sterke identiteit welbevinden oplevert voor bewoners, positief bijdraagt aan het vestigingsklimaat (mensen en bedrijven) én kansen biedt voor de vrijetijdseconomie. Namen en verhalen, gekoppeld aan het landschap, maken wezenlijk deel uit van de eigenheid van een plaats of streek, ook al doordat deze namen vaak in streektaal worden uitgedrukt.

Afgesloten projecten

Boeren in Overijssel

In het project Boeren in Overijssel legt de IJsselacademie samen met Historisch Centrum Overijssel en Museum TwentseWelle de ervaringen vast van tientallen plattelandsbewoners. Nu het nog kan, want de mensen die nog met de hand maaiden of hun werkpaard inruilden voor een trekker worden steeds schaarser. Hoe hebben zij al die veranderingen ervaren? Welke invloed had de modernisering op hun leven? En wat is er van hun bedrijf geworden?

Beleef het boerenerf(goed)!

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven.

Erfgoedshow Vooruitboeren flyer

Erfgoedshow Vooruitboeren

Een tiental boerenerven in Overijssel vormt de komende maanden het decor van een programma over de modernisering van de landbouw sinds de jaren vijftig. Stichting IJsselacademie trekt de provincie door met verhalen, films, foto’s en livemuziek in streektaal gebaseerd op het boek Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000.

100 jaar VNG Overijssel

Op vrijdag 7 april vierde de afdeling Overijssel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar honderdjarige jubileum. Bestuurders uit heel Overijssel kwamen bijeen in het IJsseldeltacenter op de Overijsselse Bestuurdersdag 2017. De IJsselacademie en het HCO hielden een presentatie over honderd jaar openbaar bestuur in Overijssel.

VNG Overijssel 100 jaar

Memoires Arnoldus Waeijer

Het dagboek van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Zwolle in de zeventiende eeuw. In meer dan 700 pagina’s memoreert Waeijer zijn belevenissen en schetst hij een beeld van de onderdrukking van het Katholieke geloof en het dagelijks leven in de Zwolse gemeenschap. Om meer mensen bekend te maken met de geschiedenis van Zwolle, die door Waeijers memoires bijna tastbaar wordt, werkt de IJsselacademie aan een nieuwe, digitale uitgave van de transcriptie. 

Zoutgeldkohieren

De kosten van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) voor de Republiek werden in Overijssel deels opgevangen met de instelling van een accijns op de consumptie van zout. Onder de belastingen neemt het Zoutgeld een bijzondere plaats in. Om het gebruik van de aanslaglijsten te vergemakkelijken worden alle zoutgeldkohieren uit 1693 door de IJsselacademie getranscribeerd en komt deze transcriptie, inclusief toelichting, tegen het einde van dit jaar voor het publiek beschikbaar op deze website.

De Hanze

Er zijn weinig historische fenomenen die vandaag de dag zo tot de verbeelding spreken en waar met zoveel graagte op wordt ingehaakt als het middeleeuwse handelsverbond van de Hanze. Vaak gebeurt dat met een referentie aan gedurfde ondernemingslust, met een notie van de Hanze als voorafspiegeling van de Europese Unie of als vijver om ideeën voor toerisme uit op te duiken.

Canon van Overijssel

De Canon van Overijssel biedt een overzicht van canons in de provincie op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. De canons zijn op initiatief van de IJsselacademie gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden en laten u kennismaken met de cultuurhistorie van deze afwisselende provincie. 

Landgoederen in Overijssel

Medewerkers van de IJsselacademie zetten hun kennis en expertise steeds vaker in ter ondersteuning van andere initiatieven en organisaties. Een goed voorbeeld vormt onze samenwerking met het Overijssels Particulier Grondbezit. Deze organisatie behartigt de belangen van voornamelijk landgoedeigenaren in Overijssel.