Home | Taal | Wat wi'j doen
Twitter Youtube Facebook
Werkgebied
Canon van OverijsselCanonkijker in beeld Tradities in Overijssel
Stichting IJsselacademie
Bezoek- en postadres:
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle
t 038 426 63 00
e info@ijsselacademie.nl
Wat wi'j doen

Algemeen
Lopend onderzuuk
Boeken die der an kommen
Cursussen
Lezingen
Erfgoededucatie
Streektaal in de zörg
De Taal van Overijssel
Literair digitaal tiedskrift
Zunnewendefestival Hellendoorn
Eikoerei
Werkverband Dialekten
Advies


Algemeen
De streektaal is ’t sprèken en bewären weerd. Döör wärkt de Iesselacademie op de volgende meniere an.
o De streektaal wört beskreven in de grammaticareeks en in woordenboeken.
o Et skrieven van literair wärk wört estimuleerd, onder meer deur et organiseren van literaire wedstrieden.
o Literair wärk wört uut-egèven, of der wörren uutgèèfmeugelikeden ezöcht.
o ’t Gebruuk van de streektaal wört estimuleerd in meziek van disse tied en culturele manifestasies.
o Der wört onderzuuk edaon, en onderzuuk van anderen wört estimuleerd.
o Der wört tied in-eruumd om vraogen van bi’jv. skolieren en studenten over de streektaal te beantwoorden.
o Der wörren cursussen veur volwassenen ontwikkeld om de kennis van en over de streektaal over te dragen; de streekcultuur in bredere zin krig binnen de cursussen ook völle andacht.
o De streektaalconsulent ontwikkelt en ondersteunt (onderwies)projecten die gericht bint op ’t in lèvendig ollen van de regionale taal.
o Op verzuuk skrieven wi’j artikelen over verskillende aspekten van de streektaal, en ollen wi’j lèzings.
o De Iesselacademie ef een goed bruukbäre spelling ontwikkeld veur ’t skrieven in de regionale taal.

[En één alinea in het Nederlands:
In 2014-2016 werkt de IJsselacademie met het Historisch Centrum Overijssel en TwentseWelle samen in de uitvoering van één provinciaal programma. Dit programma bestaat uit projecten rondom streektaal en geschiedenis. Bij streektaal gaat het om de volgende onderdelen:  het Woordenboek van Overijssel (woordenschat dialecten voor publiek), de Taal van Overijssel (educatief programma) en de Mobiele Taalkamer (reizende tentoonstelling). Voor de geschiedenisprojecten is een overkoepelend thema gekozen: plattelandscultuur. De onderdelen daarvan zijn: Boerenleven in beeld (verzamelen beeld- en archiefmateriaal), Getuigen van een stille revolutie (onderzoek  a.h.v. interviews, uitmondend in publicatie) en Museale plattelandscultuur (reizende tentoonstelling).]

Lopend onderzuuk
o Grammatica: Het dialect van Hasselt. Klank- en vormleer. Uutvoerder: J.J. Spa. Wört ofrond 2013; resultaoten verskienen in boekvorm. Deel 7 in de Grammaticareeks van de Iesselacademie.
o Woordenboek: et Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (ook bekend as ’t GOS-project): kiek bi’j et tabblad Overijssels woordenboek.

Invoeren_Anneke_voor_WOD_en_Wat_wij_doen_600Vrijwilligster Anneke van Dyk voert de gegevens in
van de vragenlijst over De Mens
Foto Albert Bartelds

Boeken die der an kommen
Et dialect van de stad Hasselt.
Naodät in zes eerdere delen de taal van Wieje, Vollenhove, Ommen, Groot-Iesselmuden en Stienwiek en omgeving en Centraal-Salland is vastelegd, is now deel 7 in de Grammaticareeks eskröven deur taalkundige dr. J.J. Spa (emeritus oogleraar), die al vier eerdere delen van de reeks voor zien rekening nam. In dit boek gef Spa een zo volledig meugelijke beskrieving van et Asselts.
In 2008 verskeen et Woordenboek Hasselter Dialect, uut-egèven deur de Istorische Vereniging Asselt. Et ni'je boek van Spa is döör een ele goeie anvulling bi'j. In 2013 zal et vermoedelijk uutkomen.
Contactpersoon: Philomène Bloemhoff; Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Cursussen
OmslagZwTaalcursus_600

In et kader van De Taal van Overijssel worren verskillende taalcursussen an-ebeuden. Zie ieronder, bi'j De Taal van Overijssel. Intussen blef de Zwolse taal en cultuurcursus gewoon deurlopen.

Lezingen
Der kunnen deur onze medewärkers lezingen egèven wörren over verskillende onderwärpen:

1. De taal van Overijssel: taalkäärte en taalgeschiedenis
2. Streektaalmeziek
3.Streektaalliteratuur
In overleg kunnen de onderwärpen an-epast worren.

Erfgoededucatie
Ieder jöör ontvangt de streektaalconsulent groepen skolieren van de Pieter Zandt Skoelegemeenskap op de CKV-dag. Dit jöör (2013) op 18 oktober.

Streektaal in de zörg
“A’j plat kunt praoten, mu-j ’t niet laoten!” is de titel van een onderzuuk nöör de meugelijke meerwäärde van et gebruuk van streektaal in de zörg (2005, IJsselacademie/Van Deinse Instituut/Universiteit Twente). Die meerwäärde bliekt der te wèèn. In zörginstellingen preberen verzörgers de kwaliteit van et contact met de cliënten steeds beter te maken. Et gebruuk van streektaal wärkt dan vake eel positief.
Völle olderen bint op-egruuid met de regionale taal en cultuur. Völle jongeren be-eersen die taal niet meer zo goed. Döörumme is et belangriek dat der op de zörgopleidingen andacht is veur de streektaal en de cultuur van de streek.
Met et lespakket ‘Streektaal in de zorg’, dat in 2010 epresenteerd wier, willen de Iesselacademie en opleidingsinstituut (ROC) Deltion College Zwolle de verzörgenden die de streektaal nog praoten, stimuleren om dat in un wärk ok echt te doen. Wie dat niet kan, wört in elk geval in contact ebracht mit de variaosie en de achtergronden van de streektaal. Ook de verskillen tussen dörps- en stadscultuur worren be-andeld.
Streektaal in de zorg is meugelik emaakt met steun van de Provincie Overiessel en de Iesselacademie (Kampen)

Meer informaosie: www.streektaalindezorg.nl, ook veur et lespakket:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Et is gratis veur studenten en wärkenden in de zörg; veur anderen € 12,50.
Download hier de   Flyer Streektaal in de Zorg . Grafisch ontwerp: ZinOntwerpers (Zwolle).

Albert Bartelds verzörgt met docent Cornelis Kapitein op verzuuk gastlessen over dit onderwärp op mbo-opleidingen veur de zörg. Opleidingen die ierveur interesse ebben: neem contact op met Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

De Taal van Overijssel
Om de kennis van en aover de streektaal van Overiessel te bewären, en ook te delen met anderen, ef de IJsselacademie samen met TwentseWelle de website www.detaalvanoverijssel.nl ontwikkeld.
Die bestiet uut drie delen:
o een educatief deel;
o de kaarte van Overiessel;
oet woordenboek van Overiessel.

Binnen et educatieve deel van de website worren cursussen over streektaal en streekcultuur an-eböden in verskillende plasen in de provincie. Ie kunnen oe op et cursusgedeelte van de website opgèven veur een cursus die in de buurte egèven wört. Bi’j et begin van de cursus krieg ie een wachtwoord en kun ie et cursusmateriaol bekieken en/of downloaden.
Et sprek vanzelf dat de cursus in Twente in et Twents an-eböden wört en ok aover et Twents giet, mar et algemene gedeelte is veur de ele provincie geliek. 

Op de käärte van Overiessel ku-j plasen anklikken. Dan vin ie:
o een artikel over de taal van de plase;
o een geluudsfragment: ie kun even beluusteren oe of de taal klinkt;
o een gedicht of een verääl.

Op de plase van et tabblad ‘Woordenboek van Overiessel’ zal binnen niet al te lange tied een zoekskärm staon dat toegang gef töt de database van et woordenboek.

Een belangriek onderdeel van de website is ook de Kennisbank (kiek bi’j et topmenu), wöör ie artikelen en (woorden)boeken vinnen kunnen over de verskillende Overiesselse varianten van et Nedersaksisch.

Literaire digitale tiedskriften

thumb_Van_over_de_Iessel-aprilDe streektaalconsulent is betrökken bi’j de uutgave van et digitale literaire tiedskrift Van over de Iessel, een uutgave van de Skrieversbond Overiessel. Ie kunt oe gratis abonneren op www.vanoverdeiessel.nl.
Kopstokken is de titel van een ni’j blad met “Verhaelen en gedichten in de streektaol van de Kop”.
De projectleider streektaal van de Iesselacademie ef der een rubriek in over bezundere woorden. Kiek hier.

Zunnewendefestival Hellendoorn
Op zaoterdag 29 juni 2013 werd veur de zeuvende keer ’t Zunnewendefestival e-organiseerd op Landgoed Schuilenburg, èven buten Heldern.
Op disse biezundere plekke an de Regge ku-j ieder jöör rondumme de langste dag genieten van mooie meziek en verälen of gedichten. Dit alles wört edaon in de verskillende talen uut disse streek en wat värder weg. De streektaalconsulent zit in de organisasie en dut met an de programmering. Een festival wöör alle varianten van et Nedersaksisch an bod kunnen komen in meziek, poëzie en proza.
Ol et programma veur 2014 in de gaten via: www.zunnewendefestival.nl.

Impressie Zunnewende 2013     Impressie Zunnewende 2013
 

Impressie Zunnewende_2013_3_siteImpressie Zunnewende_2013_4_site

Foto's Albert Bartelds

Eikoerei
Op 25 mei 2013 wört in Genemuiden (Gaellemuun) een cultureel festival e-höllen, dat de streektaalconsulent van de IJsselacademie met-elpt te organiseren. Et pergramme is nog niet elemaole bekend.

Werkverband Dialekten
De IJsselacademie ef al vanof et begin een wärkgroep van geïnteresseerden die zo'n vief keer per jöör bi'j mekäre kump.
D'r wört dan epraot over de verskillende streektalige aktiviteiten van iederiene, aover et mooie van en aover ampärtigeden binnen de verskillende dialecten, d'r wörren uutdrukkingen en gezegdes en andere wetenswäärdigeden verzameld, d'r wörren skriefopdrachten egèven etc.
Ok skrieven de leden van et wärkverband stukkies veur de Overijsselse spreukenkalender.
De leden van de groep kommen uut Kampen, Zwolle, Urk, Stappest, Wilsum, Heerde en Gællemuun.
Ni’je belangstellenden kunt zich anmelden bi’j Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Werkverband_dialecten_600

Advies
Met alle vraogen aover de streektaal (oe mu-k et skrieven? oe kan ik een boek uutgèven? wat betekent dät woord? oe zo-j dät in de streektaal zeggen mutten? wöör kump et Nedersaksisch weg? weet ie iemand die een aovend kan kommen verzörgen?) ku-j bi'j ons terechte, liefst via de email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Wi'j weten et antwoord of wi'j zuken et veur oe uut!

*Deel van het Werkverband:
vlnr: Jannie Bakker, Riek van der Wulp, Jan van Leeuwen, Albert Juffer, Han Mulderij.

 

 

 

Winkelmandje

Tekst van de Maond
Bekijk hier alle teksten.
Nieuws
Streektaal in de zorgWoordenboek van de Overijsselse taalDigitale dossier Cursussen ambachtelijk hip

Disclaimer | Colofon | © 2011 Stichting IJsselacademie. Alle rechten voorbehouden.