Organisatie

Overijsselacademie is in 1977 opgericht als werkgemeenschap voor bestudering van regionale cultuur. De aandachtsgebieden betroffen zowel geschiedenis, taal als natuur. Onder begeleiding van Overijsselacademie-medewerkers bestudeerden werkgroepen de regionale cultuur van het werkgebied.

Veel onderzoek resulteerde in een publicatie die door Overijsselacademie werd uitgegeven. Geleidelijk aan werden ook onderzoeken door al of niet betaalde onderzoekers begeleid en uitgegeven. De boeken werden steeds professioneler uitgegeven. Ten opzichte van lokale uitgaven kon Overijsselacademie in dit opzicht jarenlang een voorbeeldfunctie vervullen. In 2008 werd de doelstelling gewijzigd in het bevorderen van kennis van het immaterieel erfgoed (geschiedenis, taal en traditie) binnen het werkgebied. Het aandachtsveld natuur kwam te vervallen. Internationale aandacht heeft tradities, als immateriële vorm van cultureel erfgoed, ook in Overijssel meer in de belangstelling gebracht.

Inmiddels fungeert Overijsselacademie niet langer meer als uitgever. We geven geen boeken meer uit en hebben ze ook niet meer in ons bezit. Het bevorderen van de streektaal, streekcultuur en tradities doen we nu door middel van publiekshistorische projecten.

Algemene informatie
Stichting Overijsselacademie
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle

Fiscaalnummer/RSIN: 40.33.905
KvK nummer: 41022223
BTW-nummer: 0040.33.905.B.01
IBAN: NL41 RABO 0331 2540 26
BIC-code: RABONL2U

ANBI
De Stichting Overijsselacademie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie een gift geeft aan de IJsselacademie mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Mw. drs. K.A.H. Westerdijk

Leden bestuur:
Dhr. ir.drs. G.J. Bolks
Mevr. R. Veldman
Dhr. L.V. Elfers (adviseur)

Beloningsbeleid
Stichting Overijsselacademie hanteert voor haar medewerkers de salaristabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding voor hun inzet.

Jaarstukken
Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Hierin vindt u uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.

Doelstellingen en werkzaamheden

Doelstelling Overijsselacademie (2019)
Activiteitenplan 2021-2024

De werkzaamheden van de Overijsselacademie zijn de afgelopen jaren verschoven van de uitgave van boeken naar de organisatie en uitvoering van multimediale projecten. Succesvolle initiatieven waren onder meer de Taal van Overijssel, het Zunnewendefestival, canonvanoverijssel.nl en Levend erfgoed Overijssel. Hoewel Overijsselacademie is gestopt als uitgeverij blijven boeken één van de communicatiemiddelen die naast andere varianten aan de doelstelling van verspreiding van kennis bijdragen.

Overijsselacademie heeft als resultaatgerichte organisatie voeling met de wensen en mogelijkheden van zijn belangrijkste partners en doelgroepen, te weten: het cultuurhistorisch werkveld, lokale en provinciale overheid en het brede Overijsselse publiek. De vraaggerichte koers gaat samen met behoud van inhoudelijke kwaliteit. Waar mogelijk biedt Overijsselacademie zelf kwalitatieve impulsen aan onderzoek naar de Overijsselse streekcultuur. De werkzaamheden van de organisatie zijn zoveel mogelijk gericht op het boeken van concrete resultaten. Concreet bestaan de activiteiten van Overijsselacademie uit:

  • Onderzoek (evt. i.s.m. universiteiten)
  • Eigen publicaties (al dan niet digitaal)
  • Lezingen/presentaties
  • Cursussen/workshops (educatie en deskundigheidsbevordering)
  • Advies en ondersteuning
  • Organisatie breed erfgoedfestival
  • Erfgoededucatie
  • Overige (innovatieve) projecten

Samenwerking Collectie Overijssel

De samenwerking tussen Overijsselacademie en Collectie Overijssel heeft de afgelopen jaren steeds concretere vormen aangenomen. Beide organisaties vullen elkaar op veel onderdelen goed aan. De kennis, vaardigheden en ervaring van Overijsselacademie kunnen door Collectie Overijssel worden benut bij het geven van achtergrondinformatie bij collecties (vraagbaakfunctie), bij het toegankelijker maken van belangrijke archieven, voor contacten met het werkveld en voor het overdragen van vaardigheden voor onderzoek. Op deze manier versterkt het samenwerkingsverband tussen Collectie Overijssel en Overijsselacademie de dienstverlening aan het publiek en komt dit het gebruik van de collecties ten goede.