De IJsselacademie is in Overijssel dé specialist in onderzoek naar de geschiedenis van het dorp of de stad en streek waar we wonen. Met de uitkomsten kunnen we verbanden leggen tussen het persoonlijke en het gemeenschappelijke, tussen het alledaagse en grotere ontwikkelingen. Het project 'Canon van Overijssel' is daarvan een sprekend voorbeeld. Gedeelde ervaringen en een collectief geheugen dat kritisch en met zorg wordt onderhouden, geven houvast en maken ons herkenbaar voor de buitenwereld. Daarmee kunnen we de veranderingen die de tijd met zich meebrengt makkelijker aan.

De IJsselacademie verbindt niet alleen het ‘kleine’ en ‘grote’ geschiedverhaal met elkaar. Het historisch onderzoek legt ook het noodzakelijke verband tussen archeologie en de zorg voor archieven, monumenten en cultuurlandschap. De Academie geeft daarmee praktisch uitvoering aan een samenhangend erfgoedbeleid in onze provincie. Door hierin samen te werken met de historische verenigingen, als de kenners van de lokale geschiedenis bij uitstek, versterken we het erfgoedveld in Overijssel als geheel.

Beleef het boerenerf(goed)!

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven.

Boeren in Overijssel

In het project Boeren in Overijssel legt de IJsselacademie samen met het Historisch Centrum Overijssel en Museum TwentseWelle de ervaringen vast van tientallen plattelandsbewoners. Nu het nog kan, want de mensen die nog met de hand maaiden of hun werkpaard inruilden voor een trekker worden steeds schaarser. Hoe hebben zij al die veranderingen ervaren? Welke invloed had de modernisering op hun leven? En wat is er van hun bedrijf geworden?

MijnStadMijnDorp

MijnStadMijnDorp is een samenwerking van diverse Overijsselse historische verenigingen en cultuurhistorische instellingen. Zij plaatsen hun collecties, verhalen en projectresultaten op dit Overijsselse digitale platform. De IJsselacademie participeert in MijnStadMijnDorp door het contentbeheer te verzorgen en heeft zitting in de redactie van het MijnStadMijnDorp Online Magazine.

Memoires Arnoldus Waeijer

Het dagboek van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Zwolle in de zeventiende eeuw. In meer dan 700 pagina’s memoreert Waeijer zijn belevenissen en schetst hij een beeld van de onderdrukking van het Katholieke geloof en het dagelijks leven in de Zwolse gemeenschap. Om meer mensen bekend te maken met de geschiedenis van Zwolle, die door Waeijers memoires bijna tastbaar wordt, werkt de IJsselacademie aan een nieuwe, digitale uitgave van de transcriptie. 

Zoutgeldkohieren

De kosten van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) voor de Republiek werden in Overijssel deels opgevangen met de instelling van een accijns op de consumptie van zout. Onder de belastingen neemt het Zoutgeld een bijzondere plaats in. Om het gebruik van de aanslaglijsten te vergemakkelijken worden alle zoutgeldkohieren uit 1693 door de IJsselacademie getranscribeerd en komt deze transcriptie, inclusief toelichting, tegen het einde van dit jaar voor het publiek beschikbaar op deze website.

Landgoederen in Overijssel

Medewerkers van de IJsselacademie zetten hun kennis en expertise steeds vaker in ter ondersteuning van andere initiatieven en organisaties. Een goed voorbeeld vormt onze samenwerking met het Overijssels Particulier Grondbezit. Deze organisatie behartigt de belangen van voornamelijk landgoedeigenaren in Overijssel.

Afgesloten projecten

Canon van Overijssel

De Canon van Overijssel biedt een overzicht van canons in de provincie op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. De canons zijn op initiatief van de IJsselacademie gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden en laten u kennismaken met de cultuurhistorie van deze afwisselende provincie.