De IJsselacademie is in Overijssel dé specialist in onderzoek naar de geschiedenis van het dorp of de stad en streek waar we wonen. Met de uitkomsten kunnen we verbanden leggen tussen het persoonlijke en het gemeenschappelijke, tussen het alledaagse en grotere ontwikkelingen. Het project ‘Canon van Overijssel’ is daarvan een sprekend voorbeeld. Gedeelde ervaringen en een collectief geheugen dat kritisch en met zorg wordt onderhouden, geven houvast en maken ons herkenbaar voor de buitenwereld. Daarmee kunnen we de veranderingen die de tijd met zich meebrengt makkelijker aan.

De IJsselacademie verbindt niet alleen het ‘kleine’ en ‘grote’ geschiedverhaal met elkaar. Het historisch onderzoek legt ook het noodzakelijke verband tussen archeologie en de zorg voor archieven, monumenten en cultuurlandschap. De Academie geeft daarmee praktisch uitvoering aan een samenhangend erfgoedbeleid in onze provincie. Door hierin samen te werken met de historische verenigingen, als de kenners van de lokale geschiedenis bij uitstek, versterken we het erfgoedveld in Overijssel als geheel.

Landgoederen in Overijssel

Landgoederen in Overijssel

Medewerkers van de IJsselacademie zetten hun kennis en expertise steeds vaker in ter ondersteuning van andere initiatieven en organisaties. Een goed voorbeeld vormt onze samenwerking met het Overijssels Particulier Grondbezit. Deze organisatie behartigt de belangen van voornamelijk landgoedeigenaren in Overijssel. De afgelopen jaren heeft het OPG verschillende restauratieprojecten op touw gezet, waarbij de IJsselacademie de…

Meer informatie >
Landgoederen in Overijssel
Canon van Overijssel

Canon van Overijssel

De IJsselacademie heeft in 2009 het initiatief genomen om in navolging van de Canon van Nederland een canonproject in Overijssel te lanceren. De bedoeling van dit project was om via lokale canons te komen tot een breedgedragen provinciale canon. Alle canons zijn gepubliceerd via een speciale website. Ze bieden inwoners en digitale bezoekers van Overijssel een stevig houvast bij een…

Meer informatie >
Canon van Overijssel
De Hanze

De Hanze

Er zijn weinig historische fenomenen die vandaag de dag zo tot de verbeelding spreken en waar met zoveel graagte op wordt ingehaakt als het middeleeuwse handelsverbond van de Hanze. Vaak gebeurt dat met een referentie aan gedurfde ondernemingslust (denk aan het Deventer initiatief ‘De Nieuwe Hanze’ van Harry Webers), met een notie van de Hanze…

Meer informatie >
De Hanze
Bladzijde uit kohier van de 1.000ste penning en het zoutgeld van Giethoorn

Zoutgeldkohieren

De kosten van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) voor de Republiek werden in Overijssel deels opgevangen met de instelling van een accijns op de consumptie van zout. Het besluit hiertoe viel op 12 september 1693, de ordonnantie voor de uitvoering werd de volgende dag vastgesteld. Onder de belastingen neemt het Zoutgeld een bijzondere plaats in. Allereerst is het…

Meer informatie >
Bladzijde uit kohier van de 1.000ste penning en het zoutgeld van Giethoorn
Het dagboek van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Zwolle in de zeventiende eeuw

Memoires Arnoldus Waeijer

Het dagboek van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Zwolle in de zeventiende eeuw. In meer dan zevenhonderd pagina’s memoreert Waeijer zijn belevenissen en schetst hij een beeld van de onderdrukking van het Katholieke geloof en het dagelijks leven in de Zwolse gemeenschap. Hij vertelt over de belegering door…

Meer informatie >
Het dagboek van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Zwolle in de zeventiende eeuw
Viering 100 jaar VNG Overijssel

100 jaar VNG Overijssel

Op 17 april 1917 riepen de burgemeesters Van Roijen van Zwolle, Van Limburg Stirum van Hellendoorn, Stroink van Steenwijkerwold en Kerssemakers van Raalte hun collega-burgemeesters bijeen om te komen tot een Overijsselse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel was om de ‘specifiek gewestelijke belangen van de aangesloten gemeenten nog meer naar voren…

Meer informatie >
Viering 100 jaar VNG Overijssel
Vooruitboeren in Overijssel

Erfgoedshow Vooruitboeren

Een tiental boerenerven in Overijssel vormde in 2017 het decor van een programma over de modernisering van de landbouw sinds de jaren vijftig. Stichting IJsselacademie trok de provincie door met verhalen, films, foto’s en livemuziek in streektaal gebaseerd op het boek Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000. De afgelopen jaren interviewden historici Ewout van der Horst en Martin…

Meer informatie >
Vooruitboeren in Overijssel
Beleef het boerenerfgoed

Beleef het boerenerf(goed)!

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven. Overijssel is gezegend met een rijk bestand…

Meer informatie >
Beleef het boerenerfgoed
Boeren in Overijssel

Boeren in Overijssel

Overijssel kent een uitgestrekt landelijk gebied waarin de agrarische sector nog altijd de boventoon voert. Dit platteland heeft de afgelopen eeuw een ongekende metamorfose ondergaan. Gemengde landbouwbedrijven maakten plaats voor gespecialiseerde grootschalige ondernemingen. Toegenomen regelgeving en geavanceerde productiemethoden hebben steeds hogere eisen aan de boer en zijn bedrijf gesteld. Het landschap ging ter wille van ontginningsprojecten,…

Meer informatie >
Boeren in Overijssel
Verhalend landschap

Verhalend landschap

Meer dan ooit is het besef doorgedrongen dat een sterke identiteit welbevinden oplevert voor bewoners, positief bijdraagt aan het vestigingsklimaat (mensen en bedrijven) én kansen biedt voor de vrijetijdseconomie. Namen en verhalen, gekoppeld aan het landschap, maken wezenlijk deel uit van de eigenheid van een plaats of streek, ook al doordat deze namen vaak in…

Meer informatie >
Verhalend landschap
Patriotten in Overijssel

Patriotten en democratie

Het onderwerp van democratische vernieuwing staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Centrale vraag is of de moderne burger zich in het huidige politieke bestel nog voldoende gerepresenteerd voelt. In het publiek debat worden allerlei ideeën aangedragen om de betrokkenheid van de bevolking bij het openbaar bestuur te vergroten. De patriotten hadden duidelijke ideeën over de…

Meer informatie >
Patriotten in Overijssel
De Koloniën van Weldadigheid

Overijsselse Koloniën van Weldadigheid

De ‘Koloniën van Weldadigheid’ zijn in het najaar van 2016 door de Nederlandse ministerraad (mede namens België) voorgedragen bij het UNESCO Werelderfgoedcomité in Parijs voor opname op de werelderfgoedlijst. Hoewel het overgrote deel van de koloniën was gelegen in de provincie Drenthe, waren er in Overijssel ook twee: de Ommerschans (gemeenten Ommen en Hardenberg) en…

Meer informatie >
De Koloniën van Weldadigheid
Hooi was tot in vorige eeuwen van grote betekenis. Grote delen van Nederland ontwikkelden zich tot weidegebieden en hooilanden.

Van Oerbos tot Hooiland. Hooiwinning in de IJsseldelta

‘Goed Kampereilander hooi rook als vers brood’, glimlacht voormalig hooihandelaar Jan Bruins als hij vertelt over de vroegere hooibouw op het Kampereiland. De zachte geur van het pas geoogste hooiland voert hem in gedachten terug naar vervlogen tijden. HooiDelta.nl, Rijksuniversiteit Groningen, Coster Pers en de Stichting IJsselacademie slaan de handen ineen om het verhaal van…

Meer informatie >
Hooi was tot in vorige eeuwen van grote betekenis. Grote delen van Nederland ontwikkelden zich tot weidegebieden en hooilanden.
De Moderne Devotie

Moderne Devotie

De Moderne Devotie, die in de IJsselstreek zijn bakermat had en internationale uitstraling kreeg, is niet opgenomen in de nationale cultuurhistorische canon. Misschien houdt de omissie verband met het matige imago waarmee deze laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging binnen de Room-katholieke geloof nog altijd kampt? Door historici als Johan Huizinga zijn Geert Groote en navolgers weggezet als betweters…

Meer informatie >
De Moderne Devotie