Boeren in Overijssel

Overijssel kent een uitgestrekt landelijk gebied waarin de agrarische sector nog altijd de boventoon voert. Dit platteland heeft de afgelopen eeuw een ongekende metamorfose ondergaan. Gemengde landbouwbedrijven maakten plaats voor gespecialiseerde grootschalige ondernemingen. Toegenomen regelgeving en geavanceerde productiemethoden hebben steeds hogere eisen aan de boer en zijn bedrijf gesteld.

Het landschap ging ter wille van ontginningsprojecten, waterbeheer, ruilverkaveling en natuurontwikkeling volledig op de schop en kleinschalige dorpen met tal van middenstanders en beperkte agrarische industrie groeiden uit tot woonkernen met complete nieuwbouwwijken en eigen industrieterreinen.

Binnen het actieprogramma streektaal en streekcultuur van de provincie Overijssel verzamelen en delen het HCO, de IJsselacademie en TwentseWelle gezamenlijk getuigenissen van de stille revolutie op het platteland in de twintigste eeuw. Deze getuigenissen kunnen zowel documentatie, foto’s, voorwerpen als personen betreffen. Ook is er aandacht voor het veranderende gezinsleven op het platteland in de twintigste eeuw. Tradities op het gebied van geboorte, huwelijk en dood veranderden of verdwenen. De intensiteit van noaberschop nam af, waardoor ook het aantal sociale momenten afnam.

Het aantal mensen dat de omwenteling op het platteland bewust heeft meegemaakt, neemt in snel tempo af. Het is daarom de hoogste tijd hun ervaringen op te tekenen. Hoe hebben de plattelandsbewoners van Overijssel deze turbulente periode ervaren? Wat veranderde er in hun dagbesteding, wereldvisie, zelfbeeld en onderlinge verhoudingen? En welke rol speelden landbouworganisaties, onderwijs en sociale verbanden als vrouwenverenigingen hierbij? Beantwoording van dergelijke vragen zal een breed en toegankelijk beeld opleveren van de maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland in de twintigste eeuw.

* (foto: Albert Bartelds)

Producten

Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000

Met meer dan zestig geïnterviewde personen uit de agrarische sector is er de afgelopen jaren een schat aan verhalen verzameld. In het boek Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000 leest u hoe de betrokkenen alle ontwikkelingen op het platteland ervaren hebben. 

Website

Op de speciale website Boeren in Overijssel vind u alvast een selectie van interviewfragmenten, afbeeldingen en films die in het project verzameld zijn. In de loop van 2016 zullen de onderzoeksresultaten verder aangevuld worden. 

Reizende tentoonstelling

De verhalen van Boeren in Overijssel staan centraal in een speciale tentoonstelling op verschillende plaatsen in de provincie. Deze reizende expositie start in het najaar van 2016. De organisatie ligt in handen van Museum TwentseWelle. 

Roadshow

Vanaf dit najaar verzorgt de IJsselacademie een multimediaal programma over de naoorlogse veranderingen in de landbouw op vijftien boerderijen her en der in de provincie. Het programma bevat een mix van films, foto’s, vertellingen en livemuziek. De avonden worden georganiseerd in samenwerking met de boerderijenstichtingen in Overijssel.