Boeren in Overijssel

Boeren in Overijssel

Overijssel kent een uitgestrekt landelijk gebied waarin de agrarische sector nog altijd de boventoon voert. Dit platteland heeft de afgelopen eeuw een ongekende metamorfose ondergaan. Gemengde landbouwbedrijven maakten plaats voor gespecialiseerde grootschalige ondernemingen. Toegenomen regelgeving en geavanceerde productiemethoden hebben steeds hogere eisen aan de boer en zijn bedrijf gesteld.

Het landschap ging ter wille van ontginningsprojecten, waterbeheer, ruilverkaveling en natuurontwikkeling volledig op de schop en kleinschalige dorpen met tal van middenstanders en beperkte agrarische industrie groeiden uit tot woonkernen met complete nieuwbouwwijken en eigen industrieterreinen.

Binnen het actieprogramma streektaal en streekcultuur van de provincie Overijssel verzamelen en delen Historisch Centrum Overijssel, de IJsselacademie en TwentseWelle gezamenlijk getuigenissen van de stille revolutie op het platteland in de twintigste eeuw. Deze getuigenissen kunnen zowel documentatie, foto’s, voorwerpen als personen betreffen. Ook is er aandacht voor het veranderende gezinsleven op het platteland in de twintigste eeuw. Tradities op het gebied van geboorte, huwelijk en dood veranderden of verdwenen. De intensiteit van noaberschop nam af, waardoor ook het aantal sociale momenten afnam.

Het aantal mensen dat de omwenteling op het platteland bewust heeft meegemaakt, neemt in snel tempo af. Het is daarom de hoogste tijd hun ervaringen op te tekenen. Hoe hebben de plattelandsbewoners van Overijssel deze turbulente periode ervaren? Wat veranderde er in hun dagbesteding, wereldvisie, zelfbeeld en onderlinge verhoudingen? En welke rol speelden landbouworganisaties, onderwijs en sociale verbanden als vrouwenverenigingen hierbij? Beantwoording van dergelijke vragen zal een breed en toegankelijk beeld opleveren van de maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland in de twintigste eeuw.

Kopfoto: Albert Bartelds