Patriotten en democratie

Patriotten in Overijssel

Het onderwerp van democratische vernieuwing staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Centrale vraag is of de moderne burger zich in het huidige politieke bestel nog voldoende gerepresenteerd voelt. In het publiek debat worden allerlei ideeën aangedragen om de betrokkenheid van de bevolking bij het openbaar bestuur te vergroten.

De patriotten hadden duidelijke ideeën over de rechten en plichten van burgers en welke invloed de burgerij zou moeten hebben. Eind achttiende eeuw was het politieke bestel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden volledig vastgelopen. De patriotten verzetten zich tegen het gezag van de prinsen van Oranje en eisten meer zeggenschap voor de burgerij in het landelijk, provinciaal en lokaal bestuur. De vrijheid van de burgerij kwam volgens de patriotten voornamelijk tot haar recht door deelname aan het openbaar bestuur.

De IJsselacademie zal de komende jaren activiteiten ontplooien om de kennis over de Overijsselse patriotten samen te brengen in één digitale omgeving en zal met publieksactiviteiten het democratisch bewustzijn van de Overijsselse burgers en jongeren stimuleren.