Missie

De werkzaamheden van de IJsselacademie zijn de afgelopen jaren verschoven van de uitgave van boeken naar de organisatie en uitvoering van multimediale projecten. Succesvolle initiatieven waren onder meer de Taal van Overijssel, het Zunnewendefestival, canonvanoverijssel.nl en Levend erfgoed Overijssel. Hoewel de IJsselacademie is gestopt als uitgeverij blijven boeken één van de communicatiemiddelen die naast andere varianten aan de doelstelling van verspreiding van kennis bijdragen.

De IJsselacademie heeft als resultaatgerichte organisatie voeling met de wensen en mogelijkheden van zijn belangrijkste partners en doelgroepen, te weten: het cultuurhistorisch werkveld, lokale en provinciale overheid en het brede Overijsselse publiek. De vraaggerichte koers gaat samen met behoud van inhoudelijke kwaliteit. Waar mogelijk biedt de IJsselacademie zelf kwalitatieve impulsen aan onderzoek naar de Overijsselse streekcultuur. De werkzaamheden van de organisatie zijn zoveel mogelijk gericht op het boeken van concrete resultaten. Concreet bestaan de activiteiten van de IJsselacademie uit:

  • Onderzoek (evt. i.s.m. universiteiten)
  • Publicaties (al dan niet digitaal)
  • Lezingen/presentaties
  • Cursussen/workshops (educatie en deskundigheidsbevordering)
  • Advies en ondersteuning
  • Organisatie breed erfgoedfestival
  • Erfgoededucatie
  • Overige (innovatieve) projecten

Samenwerking

De samenwerking tussen de IJsselacademie en het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft de afgelopen jaren steeds concretere vormen aangenomen. Beide organisaties vullen elkaar op veel onderdelen goed aan. De kennis, vaardigheden en ervaring van de IJsselacademie kunnen door het HCO worden benut bij het geven van achtergrondinformatie bij collecties (vraagbaakfunctie), bij het toegankelijker maken van belangrijke archieven, voor contacten met het werkveld en voor het overdragen van vaardigheden voor onderzoek. Op deze manier versterkt het samenwerkingsverband tussen HCO en IJsselacademie de dienstverlening aan het publiek en komt dit het gebruik van de collecties ten goede.