Streektaalonderwijs

Digitaal lesmateriaal, streektaalonderwijs

De IJsselacademie ziet het als haar taak scholen te ondersteunen in het doorgeven van de Overijsselse streektalen aan volgende generaties. Daarom werkt de IJsselacademie aan nieuw digitaal lesmateriaal voor PO en VO en een keuzemodule voor lerarenopleidingen.

Streektaalonderwijs is een prachtig middel om leerlingen te laten groeien in taalgevoel, een positieve attitude ten opzichte van taalvariatie en te profiteren van de vele ontwikkelingsvoordelen van een meertalige opvoeding. Essentieel hiervoor is een positieve houding ten opzichte van de doeltaal: streektaal dus. De IJsselacademie werkt in opdracht van de provincie aan nieuw digitaal lesmateriaal waarin een positieve attitude ten opzichte van streektaal centraal staat en streektaal gebruikt wordt in een betekenisvolle context, met volop dwarsverbanden naar de regionale geschiedenis, overeenkomsten met andere talen en aandacht voor het generatieoverstijgende aspect van streektaal. Dit lesmateriaal wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met geïnteresseerde scholen.

Het is ook belangrijk dat aanstaande leerkrachten een positieve attitude ontwikkelen ten aanzien van taalvariatie en meertaligheid, waarbij ze de meerwaarde van het Nedersaksisch zien, naast het Nederlands, Duits en Engels. Welke rol kan streektaal spelen in het basisonderwijs? Hoe houd je als leerkracht rekening met de streektalige achtergrond van sommige leerlingen? Kun je streektaal inzetten om aan de kerndoelen voor het primair onderwijs te werken? Dit soort thema’s komt aan bod in een keuzemodule voor de pabo’s in de provincie Overijssel, waaraan de IJsselacademie op dit moment werkt.

Scholen met interesse in dit project worden van harte uitgenodigd contact op te nemen. Mail dan naar wzwart@ijsselacademie.nl.